CZ cs
Menu

Záruční podmínky

 1. Záruka platí po dobu 24 měsíců od data nákupu.
 2. Závady, které se projeví v záruční době budou odstraněny do 14 dnů ode dne přijetí zařízení do servisu.
 3. V případě nutnosti dovozu náhradních dílů ze zahraničí, doba opravy se prodlužuje o dobu potřebnou k dovozu dílů. Zákazník bude informován o nutnosti dovážet dílů ze zahraničí a o přdpokládaném datu opravy.
 4. Záruční oprava bude provedena po předložení:
  - klientem podepsaného záručního dokladu týkajícího se vadného zařízení,
  - platného dokladu o koupi zařízení s vidizelným datem prodeje.
 5. Servisní výkon a jeho datum bude vyznačen v záručním listě.
 6. Zákazník má právo požádovat výměnu zboží za nové, pokud:
  - servis v záruční lhůtě opraví jednu závadu 3x a zařízení nadále vykazuje stejnou vadu bránící použití zřízení způsobem, ke kterému je určeno.
  - Servis písemně potvrdí, že odstranění vady není možné.
 7. Není-li po splnění podmínek stanovených v odstavci 6 výměna přístroje za nový možná, má zákazník nárok na vrácení peněz.
 8. Záruka se nevztahuje na škody způsobené běžným opotřebením (poháněcí řemínky, žárovky, čtecí lasery, atp.).
 9. Záruka se nevztahuje na škody způsobené vnějšími příčinami, jako jsou: mechanická poškození, znečištění, polití, přepětí, instalace zařízení v rozporu pokyny v manuálu, neautorizovaná aktualizace softwaru, použití v rozporu s určením, poškození reproduktorů přetíženým signálem, oscilací zesilovače nebo zdroje signálu, vznik stejnosměrného napětí na výstupu zesilovače.
 10. Podmínkou pro domáhání se práva na záruční řízení je používání, údržba a skladování zařízení způsobem uvedeným v návodu.
 11. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nedostatečným zajištěním zařízení zákazníkem během přepravy, a zejména při vybalování a manipulaci s přístrojem.
 12. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným používáním zařízení. Tímto je myšleno i používání amatérské techniky pro profesionální účely. Takový typ poškození může být odstraněn na náklady zákazníka.
 13. Záruka se nevztahuje na výhrady ohledně technických specifikací výrobku, pokud tyto odpovídají hodnotám uvedeným výrobcem v návodu k obsluze.
 14. Servis má právo odmítnout provedení záruční opravu v případě, že:
  a) údaje na přístroji neodpovídají údajům v záručním listě,
  b) byly porušeny nebo odstraněny plomby,
  c) byl zjišen předchozí neodborný zásah,
  d) byl zjištěn konstrukční zásah, úprava zařízení.
 15. Odmowa wykonania naprawy gwarancyjnej jest równoznaczna z utratą gwarancji.
 16. Odmítnutí záruční opravy znamená ztrátu záruky. Tyto záruční podmínky neomezují nebo nepozastavují práva kupujícího vyplývající z nesouladu zboží s jeho specifikací.
 17. Odmítnutí záruční opravy z důvodů uvedených v čl. 15, bodech b) až d) se rovná ztrátě záruky.